به گفته رئیس هیئت مدیره  ، این فقط یک مثال برای فهمیدن زنان از مزایای ادرار ، کود و شیر گاو است. "برخی از سوابق نشان می دهد که کلئوپاترا برای بدست آوردن زیبایی ابدی در شیر گاو استحمام می کرد. ما مطمئن هستیم که گاو کلئوپاترا ، ملکه مصرwholesale Memory foam Bath Mats ، زیباترین زن در جهان بود. استفاده از شیر گاو ، غزه ، ادرار و سرگین بر روی بدن و صورت باعث درخشش طبیعی می شود. یک فصل اختصاص داده شده به درمان گوموترا برای حفظ زیبایی جاوید زنان.